CHARM BY ARIN

Üye Müşteri Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Charm By Arın Tekstil İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti. (“Charm By Arın”) olarak Şirketimizle paylaşılan kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Charm By Arın, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun” veya “KVKK”) yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Charm By Arın www.charmbyarin.com internet sitesi aracılığıyla üye olarak gerçekleştirdiğiniz alışveriş süreçleri kapsamında toplanan kişisel veriler bakımından Charm By Arın Tekstil İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti. (“Charm By Arın”) “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde ticari ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş Bostancı Mah. Mine Sok. Selek Apt. A Blok No 14/1  İç Kapı No:5 Kadıköy-İstanbul adresinde bulunan Charm By Arın Tekstil İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti.’dir.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

Charm By Arın tarafından ad-soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, doğum günü, fatura bilginiz, sipariş bilginiz ile yapılan alışverişlere ilişkin kişisel verileriniz KVKK m. 5’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • Sözleşmenin kurulması veya ifası hukuki sebebine dayalı olarak satış sözleşmesinin kurulması, ödemelerin gerçekleştirilmesi, fatura sürecinin yürütülebilmesi, müşteri taleplerinin yönetilmesi amaçlarıyla, bu işlem esnasında alınan kart bilgileriniz herhangi suretle saklanmamakta olup yalnızca ödeme işlemi esnasında kullanılmaktadır
 • Sözleşmenin kurulması veya ifası sebebine istinaden, hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi esnasında taleplerinizin yerine getirilmesi adına Sizlerle iletişime geçilmesi amacıyla
 • Açık rıza hukuki sebebine dayanarak müşteri veri tabanı oluşturmak, reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek müşterilere yeni çıkan ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmede bulunmak, paylaşılması halinde şehir, cinsiyet ve doğum tarihine ilişkin veriler reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kullanım özellikleri uyarınca kişiye özel reklam ve pazarlama faaliyetleri ve doğum günlerinde kişiye özel indirim uygulanabilmesi amaçlarıyla
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak anlaşmazlıkların ve hukuk davaların çözüme kavuşturulması, yasal hak taleplerinde bulunulması veya dava açılması ya da müdafaa edilmesi, muhtemel bir uyuşmazlıkta ispat külfetinin yerine getirilebilmesi amacıyla

 

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak başta KVKK olmak üzere, 6098 Saylı Türk Borçlar Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Charm By Arın, belirli durumlarda, işlediğimiz kişisel verilerinizi, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak ülke sınırları içinde ikamet eden üçüncü şahıslara aktarabilir.

Üyelik işlemlerinde beyan ettiğiniz kişisel verileriniz Charm By Arın’ın e-ticaret çözüm ortakları ile veri işleyen sıfatı ile paylaşılmakta ve bu hizmetlerin sunumunda yurtdışında yerleşik sunucularda barındırılan bulut hizmetlerinin kullanılması sebebi ile yine veri işleyen sıfatıyla KVKK m.9 uyarınca açık rızanıza istinaden yurtdışına aktarılmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, lojistik ve kargo hizmetlerinin sağlanması amacı ile kişisel veri işleyen 3. kişi hizmet sağlayıcılarla; örneğin, kendi verilerimizin yönetilmesi, e-postaların dağıtılması, araştırma ve analiz amacıyla, marka ve ürün promosyonları ile belirli hizmetlerin ve özelliklerin yönetilmesi, ödemelerin tahsil edilmesi konusunda veri işlenmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Banka Pos uygulayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, gerekli olduğu ölçüde, (i) idari taleplere, mahkeme kararlarına ya da kanuna uymak, (ii) Hizmetlerimizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını ya da Hizmetlerin Kullanım Koşullarının ve politikalarımızın ihlal edilmesini önlemek, (iii) 3. kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak ve (iv) Dolandırıcılıkla mücadeleye ya da soruşturmaya destek olmak, (ör., Sahtecilik, hırsızlık ) amacıyla, KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve sizlere ürün ve hizmet sunabilmek ve süreçlerimizi iyileştirebilmek amacıyla Charm By Arın tarafından; www.charmbyarin.com internet sitesi aracılığıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak otomatik olan /olmayan yollarla toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, (i) Bir sözleşmenin kurulması ve ifa edilebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması,

(ii) Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması 

(iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması ve (iv) Açık rıza hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İlgili Kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@charmbyarin.com tarafımıza iletebilirsiniz. Charm By Arın, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

CHARM BY ARIN

ÜYE OLMAYAN MÜŞTERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Charm By Arın Tekstil İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti. (“Charm By Arın”) olarak Şirketimizle paylaşılan kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Charm By Arın, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun” veya “KVKK”) yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Charm By Arın www.charmbyarin.com internet sitesi aracılığıyla üye olmadan gerçekleştirdiğiniz alışveriş süreçleri kapsamında toplanan kişisel veriler bakımından Charm By Arın Tekstil İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti. (“Charm By Arın”) “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde ticari ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş Bostancı Mah. Mine Sok. Selek Apt. A Blok No 14/1  İç Kapı No:5 Kadıköy-İstanbul adresinde bulunan Charm By Arın Tekstil İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti.’dir.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

Charm By Arın tarafından ad-soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, fatura bilginiz, sipariş bilginiz ile yapılan alışverişlere ilişkin kişisel verileriniz KVKK m. 5’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • Sözleşmenin kurulması veya ifası hukuki sebebine dayalı olarak satış sözleşmesinin kurulması, ödemelerin gerçekleştirilmesi, fatura sürecinin yürütülebilmesi, müşteri taleplerinin yönetilmesi amaçlarıyla bu işlem esnasında alınan kart bilgileriniz herhangi suretle saklanmamakta olup yalnızca ödeme işlemi esnasında kullanılmaktadır
 • Sözleşmenin kurulması veya ifası sebebine istinaden, hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi esnasında taleplerinizin yerine getirilmesi adına Sizlerle iletişime geçilmesi amacıyla
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak anlaşmazlıkların ve hukuk davaların çözüme kavuşturulması, yasal hak taleplerinde bulunulması veya dava açılması ya da müdafaa edilmesi, muhtemel bir uyuşmazlıkta ispat külfetinin yerine getirilebilmesi amacıyla

 

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak başta KVKK olmak üzere, 6098 Saylı Türk Borçlar Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Charm By Arın, belirli durumlarda, işlediğimiz kişisel verilerinizi, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak ülke sınırları içinde ikamet eden üçüncü şahıslara aktarabilir.

Alışveriş esnasında beyan ettiğiniz kişisel verileriniz Charm By Arın’ın e-ticaret çözüm ortakları ile veri işleyen sıfatı ile paylaşılmakta ve bu hizmetlerin sunumunda yurtdışında yerleşik sunucularda barındırılan bulut hizmetlerinin kullanılması sebebi ile yine veri işleyen sıfatıyla KVKK m.9 uyarınca açık rızanıza istinaden yurtdışına aktarılmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, lojistik ve kargo hizmetlerinin sağlanması amacı ile kişisel veri işleyen 3. kişi hizmet sağlayıcılarla; örneğin, kendi verilerimizin yönetilmesi, e-postaların dağıtılması, ödemelerin tahsil edilmesi konusunda veri işlenmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Banka Pos uygulayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, gerekli olduğu ölçüde, (i) idari taleplere, mahkeme kararlarına ya da kanuna uymak, (ii) Hizmetlerimizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını ya da Hizmetlerin Kullanım Koşullarının ve politikalarımızın ihlal edilmesini önlemek, (iii) 3. kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak ve (iv) Dolandırıcılıkla mücadeleye ya da soruşturmaya destek olmak, (ör., Sahtecilik, hırsızlık ) amacıyla, KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve sizlere ürün ve hizmet sunabilmek ve süreçlerimizi iyileştirebilmek amacıyla Charm By Arın tarafından; www.charmbyarin.com internet sitesi aracılığıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak otomatik olan /olmayan yollarla toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, (i) Bir sözleşmenin kurulması ve ifa edilebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması,

(ii) Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması 

(iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması ve (iv) Açık rıza hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İlgili Kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@charmbyarin.com tarafımıza iletebilirsiniz. Charm By Arın, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ İÇİN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Charm By Arın Tekstil İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti. (“Charm By Arın”) olarak Şirketimizle paylaşılan kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Charm By Arın, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun” veya “KVKK”) yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Charm By Arın www.charmbyarin.com internet sitesi aracılığıyla üye olarak gerçekleştirdiğiniz alışveriş süreçleri kapsamında toplanan kişisel veriler bakımından Charm By Arın Tekstil İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti. (“Charm By Arın”) “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde ticari ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş Bostancı Mah. Mine Sok. Selek Apt. A Blok No 14/1 İç Kapı No:5 Kadıköy-İstanbul adresinde bulunan Charm By Arın Tekstil İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti.’dir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Charm By Arın, www.charmbyarin.com internet sitesinde kullanılan çerezler aracılığıyla internet sitesini ziyaretiniz kapsamında ve sitemizde yer alan irtibat no arayarak sözlü iletişime geçmeniz esnasında veya kurumsal adresimize e-posta göndermek suretiyle ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, konum verisi, site öncesinde ve sonrasında ziyaret edilen site bilgisi, internet sitesi giriş çıkış kayıt bilgileri ve açık rıza vermeniz halinde ziyaret sıklığı ve kullanıcı davranışlarından oluşan işlem güvenliği veri kategorisine ait kişisel verilerinizi işlemektedir. Ayrıca internet sitemizde çerezler kullanılmakta olup açık rızanızın varlığı halinde performans ve reklam çerezleri kullanılabilmektedir. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret ediniz.

Charm By Arın, belirtilen kişisel verilerinizi,

 • İnternet sitesinin işleyişinin sağlanması amacıyla sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine istinaden,
 • Ad, soyad iletişim bilgisi ve müşteri bilgileri talep ve şikâyetlerin yönetilebilmesi amacıyla sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine istinaden,
 • E-posta bilgileriniz de açık rızanızın varlığı ve e-bülten’e abone olunması halinde reklam, tanıtım, pazarlama ve kampanya ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla
 • İnternet sitesinin güvenliğinin sağlanması, kullanıcı hesaplarına ve ağımıza potansiyel kusurlu veya şüpheli erişimlerin tespit edilmesi ve teknik sorunların belirlenmesi amaçlarıyla 5651 sayılı kanundan doğan yasal yükümlüğün yerine getirilmesi hukuki sebebine istinaden,
 • ve ilgili çerez türlerinin kullanımına açık rıza vermeniz halinde, internet sitesinin ve kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi, kullanıcı bazlı sayfa istatikleri oluşturma ve elde edilen istatikler ile reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve kişiselleştirilmiş pazarlama hizmeti sunulması amaçlarıyla işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Charm By Arın belirli durumlarda KVKK m. 8 ve m. 9’da gösterilen şartlarda kişisel verilerinizi aktarabilir. Bu kapsamda KVKK m. 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verileriniz sözleşmenin kurulabilmesi, müşteri talep ve şikayetlerinin alınarak iletişime geçilebilmesi, müşteri taleplerinin çözüme kavuşturulabilmesi ve gerekli desteğin sağlanması amacıyla canlı destek hizmeti alınan işbirliği ortaklarımızla paylaşılabilecektir.

Ayrıca internet sitemizde zorunlu çerezler, performans çerezleri ve reklam çerezleri kullanılmakta olup Google Analytics üzerinden süreçlerin yürütülmesi sebebiyle yurt dışında mukim Google’a kişisel verileriniz açık rızanızın varlığı halinde (Çerez Politikamızı onaylayarak reklam ve performans çerezlerine onay vermeniz halinde) aktarılabilecektir.

 

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına açık rıza vermeniz halinde, Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, ilgili üçüncü taraf şirkete (Google, Facebook, Instagram) analitik, pazarlama ve yeniden pazarlama ve alt yapı hizmetlerinin bu şirket tarafından sağlanması kapsamında veri işleyen sıfatıyla aktarılmaktadır.

Bunun yanında, kanunlar uyarınca (örn. 5651 sayılı Kanun) bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Türk hukuku kapsamındaki söz konusu yükümlülükler doğduğunda, bahse konu veri işleme faaliyetinin yasal dayanağı, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette, herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır. İlaveten, Charm By Arın, kendi haklarını veya varlıklarını veya kullanıcılarımızın veya diğer kişilerin hak, varlık veya güvenliğini korumak amacıyla dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı gibi olası suçların önlenmesi veya araştırılması için kişisel verilerinizi açıklayabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve sizlere ürün ve hizmet sunabilmek ve süreçlerimizi iyileştirebilmek amacıyla Charm By Arın tarafından; www.charmbyarin.com internet sitesi aracılığıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak otomatik olan /olmayan yollarla toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, (i) Bir sözleşmenin kurulması ve ifa edilebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması,

(ii) Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması 

(iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması ve (iv) Açık rıza hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@charmbyarin.com tarafımıza iletebilirsiniz. Charm By Arın, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.